Bilang mga anak ng Diyos, mahalagang malaman natin na binigyan tayo ng Diyos ng katibayan para sa ating pananampalataya upang malaman natin na totoo ang ating pananampalataya kay Kristo. At ang paraan kung saan binigyan Niya tayo ng katibayan ay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesu-Kristo. Inilahad ni Apostol Pablo na idineklara ng Diyos na si Hesus ang Kanyang Anak sa pamamagitan ng muling pagkabuhay.

Mga Taga-Roma 1:4 At tungkol naman sa Espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang Anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay.

Ngayon, nais kong bigyan kayo ng ilang mahalagang bagay na makakatulong na ipakita na ang muling pagkabuhay ay totoo, at sa gayon, maaari mong malaman nang may kasiguruhan na dahil si Hesus ay Anak ng Diyos, ang lahat ng Kanyang sinabi at itinuro ay totoo.

Sumang-ayon si Anthony Flew, na noo’y isang pangunahing ateista, sa isang debate sa pagitan niya at ni Gary Habermas, na ang mga bagay na ilalahad ko sa inyo ay mga malakas at mabigat na patunay para sa pananampalatayang Kristiyano.

Ang mga Kababaihan bilang Saksi:

Mateo 28:1-2 Makaraan ang Araw ng Pamamahinga, sa pagbubukang-liwayway nang unang araw ng sanlinggo, lumakad si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan ni Jesus. Biglang lumindol nang malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, iginulong ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon.

Ang pagkatuklas ng mga kababaihan sa libingang walang laman ay isang napakalakas na patotoo para sa pananampalataya at para sa muling pagkabuhay. Dahil sa mababang estado ng mga kababaihan sa lipunan ng mga Hudyo at sa kakulangan ng kanilang kuwalipikasyon bilang mga saksi ayon sa batas, marapat nating tanungin, “Kung ang kwentong ito ay gawa-gawa lamang at hindi totoo, bakit hindi pinili ng mga manunulat ng ebanghelyo ang mga kalalakihan bilang saksi, gayong nalalaman nila na ang kanilang patotoo ay magiging mas kapani-paniwala?” Ang tanging dahilan na may katwiran: totoo ang kwento at isinalaysay lamang nila ito kung paano talaga ito nangyari.

Wala rin dapat dahilan ang Iglesya upang naising ipahiya ang mga pinuno nito sa kanilang paglalarawan sa mga kalalakihan bilang nagtatago sa Herusalem habang ang mga kababaihan ay walang takot na ipinakita ang kanilang huling katapatan sa katawan ni Hesus, maliban na lang kung ganito talaga ang nangyari.

Ang Pangangaral sa Herusalem pagkatapos mismo ng pangyayari:

Mga Gawa 2:14 Kaya’t tumayo si Pedro, kasama ng labing-isang apostol, at nagsalita nang malakas, “Mga taga-Judea, at kayong lahat na mga panauhin sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko.

Isa pang matibay na patotoo para sa muling pagkabuhay ay, agad pagkatapos ng resureksyon ni Hesus at ng kanyang pag-akyat sa langit, lumabas ang mga apostol at nangaral ng muling pagkabuhay ni Hesu-Kristo sa mismong siyudad kung saan Siya napako sa krus. Ngayon, kung hindi Siya nabuhay muli, malamang ay sa ibang siyudad pumunta ang mga apostol upang subukang mangaral tungkol sa panlilinlang na iyon. Ngunit kung talagang naniwala ang mga apostol, may hustong katwiran lamang na ganoon nga ang kanilang ginawa.

Ang pagpapakita sa maraming tao:

Isa pang mabigat na patotoo para sa muling pagkabuhay ay ang paglalahad ng mga ebanghelyo na sa maraming pagkakataon, sabay-sabay na nakita si Hesus ng mga grupo ng mga tao. Maraming sumusubok na mangatwiran na imbis na nakita ng mga tao ang muling nabuhay na si Hesus ay sila’y naghalusinasyon lamang. Datapwa’t ayon sa medikal na pagsasaliksik, wala ni isang pag-aaral ang nakapag-obserba ng iisang halusinasyon ang naranasan nang sabay-sabay ng isang grupo ng tao. Kung gayon, sadyang hindi tipikal na sila ay naghalusinasyon. Sa halip, mas malamang na talagang nakita ng mga tao ang muling nabuhay na si Hesus. 

Marcos 16:15-14 Pagkatapos, nagpakita si Jesus sa labing-isang alagad habang kumakain ang mga ito. Sila ay pinagalitan niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at dahil sa katigasan ng kanilang ulo, dahil ayaw nilang maniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya’y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, “Habang kayo’y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang Magandang Balita.

1 Mga Taga-Corinto 15:6 Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na limandaang kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila’y buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan.

Isang taga-usig na naging apostol:

Panghuli, ibibigay ko ang isa sa pinaniniwalaan ng maraming kritiko na siyang pinakamabigat na katibayan. Sa Bibliya, hindi lang isa, kundi dalawang mga dating kritiko ni Hesus, ang kanyang kapatid na si Santiago at ang sukdulan sa lahat, si Apostol Pablo, ang maglao’y nagbago upang sumunod kay Kristo. Dahil si Apostol Pablo ay hindi lang kritiko ngunit taga-usig ng Iglesya, makabuluhan lamang na nakita niyang tunay ang muling nabuhay na si Kristo. Dahil kung hindi, bakit gagawin ng isang kritiko at taga-usig ng Iglesya ang pagsakripisyo ng kapangyarihan at karangalang mayroon siya, upang sumunod sa taong kanyang iwinaksi, at maging isa sa sinasabing pinakamalaking katalista para sa Iglesya? Maaasahan lang natin ang isang kritikong katulad ni Apostol Pablo na tatalikod sa kanyang mga gawa at lalapit kay Kristo kung talagang nakita niya si Hesus na nabuhay muli.

Hindi lamang mahalaga ang mga bagay na ito upang tayo’y manampalataya, datapuwa’t kung wala ang resureksyon ay wala rin tayong pananampalataya. Kung gayon, hindi natin ito maaaring itanggi o hindi bigyang pansin.

1 Mga Taga-Corinto 15:17-19 At kung hindi muling binuhay si Cristo, kayo’y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Cristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Cristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao.

Ibig sabihin nito na ang resureksyon ay esensyal dahil pinagtitibay nito ang mga katuruan ni Hesus ukol sa mga pangako ng Diyos sa hinaharap. Kung hindi nabuhay muli si Kristo, paano ito mangyayari sa atin? Ngunit kung Siya ay nabuhay, at Siya nga’y nabuhay, binabago nito ang lahat para sa atin, dahil ibig sabihin nito’y maaari tayong magtiwala sa mga pangako ng Diyos sa hinaharap na tayo’y kanyang bubuhayin bilang mga mananampalatayang kasama Niya katulad ng ginawa Niya kay Hesu-Kristo.

Tingnan natin ang dalawang pangako mula sa marami:

  1. Napawalang-sala tayo sa pagkamatay at pagkabuhay ni Hesu-Kristo.

Mga Taga-Roma 4:25 Siya’y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo’y mapawalang-sala.

Bilang mga anak ng Diyos, ang pagpapawalang-sala sa atin ay naging ganap sa muling pagkabuhay ni Hesu-Kristo. Sa pagsabing tayo ay pinawalang-sala, ibig sabihin nito’y ginawa tayong matuwid sa mata ng Diyos at hindi na Niya tayo hahatulan para sa ating mga kasalanan, at sa halip, nagkakaroon tayo ng pagkamatuwid ni Hesu-Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. 

  1. Binigyan tayo ng buhay na walang Hanggan sa piling Niya.

Mga Taga-Efeso 2:4-6 Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo’y binuhay niyang kasama ni Cristo noong tayo’y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang-loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Cristo Jesus, tayo’y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan.

Sa gayon makikita natin dito na tayo’y naligtas dahil sa kagandahang-loob ng Diyos, at dahil doo’y ang mga nakay Hesu-Kristo ay bubuhaying muli kasama Niya magpakailanman. Kung kaya, sa pamamagitan ng resureksyon, maaari nating malaman na tayo rin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At upang tulungan kayong mapag-isipan pa ito, hindi lamang ispirituwal na resureksyon ang aking tinutukoy, kundi katulad ng paraang nabuhay muli ang katawan ni Hesus, sa ganoon di’y mabubuhay muli ang ating mga katawan.

1 Mga Taga-Corinto 15:39-40 At hindi pare-pareho ang laman ng mga nilikhang may buhay; iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop, iba ang sa mga ibon, at iba ang sa mga isda. May mga katawang panlangit at mayroon namang panlupa; iba ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit.

Ngayon ang malaking katanungan sa atin bilang mga anak ng Diyos ay, “paano nito babaguhin ang ating pamumuhay?”

2 Mga Taga-Corinto 4:16-18 Kaya’t hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang-lupa; patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya’t ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di-nakikita, at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di-nakikita.

Hindi tayo nasisiraan ng loob! Sapagkat nalalaman nating totoo ang muling pagkabuhay at sa gayo’y totoo rin ang mga itinuro ni Hesus, mayroon tayong buong katiyakan sa mga pangako ng Diyos para sa atin. Ibig sabihin nito’y sa panahon tulad ngayon, na may pandemya, kalamidad, at paghihirap, maaari tayong magtiwala sa Diyos at mabatid na hindi lamang ito ay mayroon sa buhay. Kung kaya, ang ating mga pagdurusa ang magpapa-alala sa atin kung sino tayo kay Hesu-Kristo at sa mga pangako nating nasa Kanya. At ito’y dapat magtulak sa atin sa kagalakan!

2 Mga Taga-Corinto 12:10 Dahil kay Cristo, walang halaga sa akin kung ako ma’y mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas.

Tayo ay dapat mamuhay para sa Kanya at para sa Paparating na Kaharian! Panghuli, madalas tuwing mahirap ang panahon, inaalis natin sa ating mga paningin ang mga pangako ng Kaharian, at kundi’y tumitingin sa ating mga sarili at sa ating mga suliranin. Gayunpaman, pinapaalalahanan tayo ng muling pagkabuhay na hindi lamang tayo titigil na sa kasalanan, kundi pinapaalalahanan din tayo na mamuhay dito sa mundo para sa Diyos.

Mga Taga Roma 6:1-4 Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang-loob ng Diyos? Hinding-hindi! Tayo’y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Samakatuwid, tayo’y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Cristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay.

Mga kapatid, isipin ninyo kung gaano kadakila ang ating Diyos, at kung paanong hindi Siya nabibigo o mabibigo kailanman sa Kanyang mga pangako. At habang pinagninilayan ninyo ang Kanyang kapangyarihang ipinamalas sa pagbuhay muli sa Kanyang Anak mula sa libingan, ituon natin ang ating paningin sa Kanya, at magsimulang mabuhay nang nakalulugod sa Kanya, dahil alam nating hindi lang ang buhay na ito ang mayroon tayo. Kapag nagdurusa tayo sa buhay na ito, ang mga pagdurusang iyon ay basura kung ikukumpara sa Kanyang mga inihahanda para sa atin. Kung gayon, magalak tayo na maaari nating malaman nang may katiyakan at walang pagdududa, na itataas tayo ng Diyos kasama Niya sa mga huling araw at makakasama natin Siya nang walang hanggan!

close

Enjoy this blog? Please spread the word :)