Ilan sa atin ang nag-aabang bilang mga anak ng Diyos sa pagbabalik ni Kristo? Walang duda, malawak ang paksang iyan, kaya aabisuhan ko ang mga nagnanais pang lumalim ang kaalaman ukol sa muling pagdating ni Kristo, ang muling pagkabuhay ng mga mananampalataya, ang at Kanyang kaharian, ilang artikulo ang ilalabas sa paksang ito sa mga susunod na linggo. Abangan ‘nyo yan. Gayunpaman, sa ngayon, umpisahan natin sa kung babalik nga ba Siya at kung kailan ito mangyayari.

Isang bagay ang tiyak, sadyang napakaraming nasusulat sa Salita ng Diyos tungkol sa muling pagdating ni Kristo. Bilang panimula, sa Mga Gawa 1, nakikita natin ang mga disipulong pinapanuod ang pag-akyat ni Hesus sa langit, at sila’y manghang-mangha sa pangyayari kaya’t nanatili silang nakatayo at nakatingin sa kalangitan. At sa puntong ito sinasabi sa atin na dalawang lalaking nakaputi ang lumitaw, at ito ang kanilang sinabi,

Mga Gawa 1:11 Sabi nila, “Kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya.”

Nililinaw ng talatang ito sa atin na hindi lang darating si Hesus, kundi darating Siya sa parehong paraan kung paano Siya umalis. Ipinahayag rin ni Hesus ang tungkol sa Kanyang pagbabalik sa maraming pagkakataon, at sinabi rin Niya na Siya’y babalik sa parehong paraan ng Kanyang pag-alis. Sa Mateo 24:30, sinabi Niya,

Mateo 24:30 Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng Anak ng Tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang Anak ng Tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan.

Dito itinuturo ni Hesus na Siya’y babalik sa alapaap ng kalangitan. Marami pang magiging diskusyon tungkol dito sa mga darating na artikulo, ngunit kailangan nating makita ngayon na Siya ay babalik ulit mula sa langit katulad ng kanyang pag-alis. Sa gayon, walang duda na itinuturo ng salita ng Diyos na magbabalik si Kristo.

Ngayon sa tingin ko’y mahalagang pansinin ang malaking pagkakaiba ng Kanyang unang pagdating at pangalawa Niyang pagdating. Sa paglilingkod ni Hesus sa Kanyang unang pagdating, itinuro Nya na Siya’y naparito upang iligtas ang mga nawawala, upang tubusin ang mga makasalanan.

Lucas 19:10 Ang Anak ng Tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw.”

Isinulat din ni Pablo sa 2 Mga Taga-Corinto na ngayon ang araw ng pagliligtas,

2 Mga Taga-Corinto 6:2 Sapagkat sinasabi niya, “Sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita.”

Gayunpaman, hindi laging ganito ang kaso, sapagkat kapag Siya’y nagbalik sa wakas, Siya’y paririto upang tawagin ang Kanyang mga anak at saka maghuhukom sa sanlibutan. Sa panahong ito, isasara ang pinto, at wala nang magiging pagkakataon para sa mga naliligaw upang lumapit sa Kanya. Matapos humarap sa Matuwid na Hukom sa dakilang araw na iyon, sila’y hahatulan magpakailanman. Bahagi ito ng kaibuturan ng mga turo ni Hesus nang itinuro Niya na sa araw ng paghuhukom, magkakaroon ng dalawang pangkat ng tayo, ang mga ligaw at hindi sa Kanya, at ang mga tunay na naligtas sa pananampalataya at sa Kanya.

Mateo 25:46 Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.”

Dagdag pa, itinuro ni Hesus na dahil hindi natin malalaman ang araw o oras ng Kanyang pagbabalik, dapat lagi tayong maging handa na para bang ito’y ngayong gabi na. Tulad nang nabanggit ko sa nakaraang artikulo, kahit pa kunwari’y alam natin kung kailan Siya babalik, at hindi natin ito alam, hindi rin natin alam kung kailan tayo mamamatay para sa mga taong mamamatay bago Siya bumalik. At para sa mga mamamatay bago Siya bumalik at naliligaw, sila rin ay hahatulan nang habang panahon. Kung kaya, maalin man, kailangan nating mamuhay para sa ating Panginoon, na parang ito na ang ating huling araw. Ito ang pangkalahatang pundasyon ng kuwento ng sampung dalaga at ang kanilang mga ilawan na ibinigay ni Hesus sa Mateo 25:1-13. Dadalhin tayo nito sa tanong na, “Kung ngayong gabi darating ating Panginoon, handa ba akong harapin Siya?” Sa mga handa na, sila’y namumuhay araw-araw nang kalugod-lugod sa Kanya, isang buhay na nagpapakitang sila’y sa Kanya. Binanggit ko ito sa aking artikulong “Pamumuhay na Sumasalamin sa ating Pananampalataya.” Kung gayon, kailangan nating siguraduhin na hindi tayo pawang nagsasabi lamang na tayo’y mga Kristyano ngunit patuloy na namumuhay sa kasalanan, at sa gayo’y lokohin ang ating mga sarili dahil hindi natin maloloko ang Diyos. 

Mateo 24:37-39 Ang pagdating ng Anak ng Tao ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao’y nagsisikain, nag-iinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayundin ang mangyayari sa pagdating ng Anak ng Tao.

Ngayon, kahit na dapat tayong mamuhay na parang sa bawat araw ay haharap na tayo sa ating Taga-pagligtas, mayroong mga sinabi si Hesus sa Kanyang mga apostol na ilang mga bagay na mangyayari bago Siya magbalik.

Mateo 25:33 Gayundin naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang pagdating ng Anak ng Tao, talagang malapit na.

Nauna rito, sa Mateo 24:15, sinabi rin Niya, “kapag nakita ninyo.” Muli, hindi natin malalaman ang panahon, ang eksaktong araw o oras, ngunit tinukoy ni Hesus na may mga tanda sa kahabaan ng panahon na iyon na makakatulong sa ating makita kung gaano na tayo nalalapit dito. Kung gayon, may mga bagay na tiyak nating magaganap muna bago Siya dumating muli.

Ngayon, tatalakayin ko ito sa susunod na artikulo, ganun din ang pag-uulit ng ilang nabanggit ko na rito, ngunit hindi ako naniniwala na may Diyos tayong nais lituhin ang Kanyang mga anak. Mayroon tayong Diyos na nagbigay ng mga tanda na dapat abangan. Kung kaya sa mga susunod na artikulo, ipapakita ko sa inyo kung bakit ang marami sa mga sinabi sa Kanyang salita ay hindi upang malito ang Kanyang mga anak, at kung bakit ako dumating sa ganitong pananaw ukol sa eskalotohiya. Gayunpaman, manatili tayo sa paksa natin ngayon kahit bahagyang nakikita na natin ang ganitong pananaw. 

Itinuro ni Hesus na bago Siya bumalik, maipapahayag muna ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. 

Marcos 13:10 Ngunit dapat munang maipangaral sa lahat ng bansa ang Magandang Balita bago dumating ang wakas. (Makikita rin sa Mateo 24:14)

Maraming laman ang talatang ito, ngunit dapat nating makita na hindi lamang maipapahayag ang ebanghelyo sa lahat ng bansa, kundi may iba ring tanda na ibinigay Niya na dapat maganap bago bumalik si Hesus. Dapat ko ring idagdag, na bilang mga anak ng Diyos, at habang alam natin na isasara ang pinto pagdating ng panahon, dapat tayong magkaroon ng malalim na pagnanais upang dalhin ang mga tao kay Kristo. Gayundin, dapat tayong magkaroon ng malalim na pagnanais na ibahagi ang ebanghelyo, dahil alam nating hindi natin makakasama ang ating Taga-pagligtas hangga’t hindi natatapos ang misyong ito. At sinasabi sa Salita ng Diyos na ang pag-asa nating makapiling Siya, ay isang garantisadong pag-asa (Mga Taga-Efeso 1:13-14)

Bilang mga anak ng Diyos, dapat tayong maging mapag-matyag at puno ng pag-asa, dahil alam nating babalik ang ating Panginoong Hesu-Kristo at pagdating Niya, ay nasa mga huling panahon na tayo ng Kanyang plano. Plano na kung saan ang mga ligaw ay hahatulan nang habang panahon, at tayong mga anak Niya ay mananatili sa Kanyang presensya magpakailanman, at Siya’y maghahari nang habang panahon sa trono.

Abangan ninyo sa susunod na linggo ang ating patuloy na pag-aaral ukol sa pagbabalik ni Kristo, ngunit bago yan, magtiwala tayo na ang Haring Hesus ay babalik at dapat tayong maghanda!

close

Enjoy this blog? Please spread the word :)