Sa aking nakaraang artikulo, binanggit ko na sa kalagitnaan ng pitong taong panahon ng kapighatian, sa mismong pagsisimula ng matinding kapighatian, dito makikita si Kristo sa pagdagit (rapture) sa Kanyang iglesya. Gayundin, katulad ng nabanggit ko sa nakaraang artikulo, hindi pa ito maituturing na Kanyang ikalawang pagdating, na magaganap pa paglaon. Kung gayon, gusto ko munang ipakita sa inyo kung ano ang ibig kong ipahiwatig kapag sinasabi ko ang pagdagit at kung saan natin ito makikita sa kasulatan. Pagkatapos ay ilalarawan ko sa inyo ang pinaniniwalaan kong layunin nito sa mas malawak na plano ng Diyos. 

Sa Mateo 24:29-31, nakikita natin si Hesus na inilalarawan ang Kanyang pagbabalik sa parehong paraang sinabi ng mga anghel sa mga disipulo. Partikular dito, tinukoy Niya kung kailan ito mangyayari, at ito ay kapag tumunog ang trumpeta at sa oras na iyo’y titipunin Niya ang Kanyang mga hinirang.

Mateo 24:29-31 “Pagkatapos ng kapighatian sa mga panahong iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng Anak ng Tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang Anak ng Tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako.”

Paglaon ay sasabihin Niya, sa Mateo 24:40-41, na dalawang tao ang nasa bukid at kukunin ang isa at iiwan ang isa.

Mateo 24:40-41 Sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babaing nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa.

Ngayon pansinin ninyo kung paano ito ipinapaliwanag ni Apostol Pablo at kung anong detalye ang kanyang idinagdag na malinaw na ibinunyag sa kanya ng Banal na Espiritu.

1 Mga Taga-Corinto 15:50-52 Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos, at ang katawang panlupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo’y mamamatay ngunit lahat tayo’y babaguhin, sa isang sandali, sa isang kisap-mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat.

1 Mga Taga-Tesalonica 4:16-18 Sa araw na iyon kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababâ ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Cristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buháy pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito.

Sa parehong talata, tinutukoy ni Apostol Pablo ang trumpetang nabanggit ng Panginoon, at sa unang talata, idinagdag niya na ito’y magaganap sa huling pag-ihip ng trumpeta. Sa ikalawang talata, idinagdag niya na sa oras na iyon, ang mga mananampalataya ay titipunin sa alapaap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Ito ang pagdagit sa iglesya ng Diyos. Kung kailan sa huling pag-ihip ng trumpeta, babalik Siya sa himpapawid at tatawagin ang Kanyang bayan. Kung gayon, kailan ang huling trumpeta?

Sa aklat ng Pahayag, simula sa kapitulo ika-6, makikita natin ang pag-alis ng pitong selyo, kasunod ang pitong trumpeta, na makikita simula sa kapitulo ika-8. At ayon kay Apostol Pablo, sa hudyat ng ikahuling trumpeta titipunin ang mga mananampalataya.

Ngayon, lulundag tayo sa Pahayag 11:11 upang matulungan kayong makita nang mas malinaw ang palatakdaan ng oras (timeline) na ito.

Pahayag 11:11-12 Pagkalipas ng tatlo’t kalahating araw, pumasok sa kanila ang hangin ng Diyos na nagbibigay-buhay at sila’y tumayo, at labis na nasindak ang mga nakakita sa kanila. Pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit, “Umakyat kayo rito!” At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, umakyat sila sa langit habang nakasakay sa ulap. 

Dito tinitipon ni Hesus ang dalawang saksi, at ito’y bago mismo hipan ang ika-pitong trumpeta, ngunit pansinin ninyo ang palatakdaan ng oras na inihayag sa Pahayag 11:3 kung gaano sila katagal magiging saksi. Gayundin, pansinin ninyo ang oras na binaggit sa bersikulo ika-2, na ibig sabihing umaasa akong binubuklat ninyo ang inyong Bibliya habang binabasa ito dahil wala rito ang lahat ng talata. Pagkatapos sa bersikulo ika-15, makikita natin ang ika-pitong trumpeta ay hinipan. At sa Pahayag 12 at 13, para bang saglit na itinigil ang kwento at ngayon ang kwento ni Satanas ang ipinapahayag upang mapunan kung ano ang nangyari sa ganoong pananaw. Pagkatapos sa Pahayag 14, itutuloy ang kwento sa pagtipon ni Kristo sa Kanyang iglesya, at ito ay sa oras ng pag-ihip sa ika-pitong trumpeta.

Pahayag 14:14-16 Tumingin uli ako, at nakita ko naman ang isang puting ulap, at nakaupo rito ang isang kamukha ng Anak ng Tao, may suot na koronang ginto at may hawak na isang matalim na karit. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap, “Gamitin mo na ang iyong karit, gumapas ka na sapagkat panahon na; hinog na ang aanihin sa lupa!” Ginamit nga ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit, at ginapas ang dapat anihin sa lupa.

At ang pangitaing ibinigay sa atin dito ay kahalintulad sa kung anong inilarawan ni Hesus sa Mateo 24:30-31. Ngayon, mahalagang pansinin na sasabihin ng iba na ito’y aklat ng propesiya, at hindi ito maaaring intindihin nang literal, at idagdag kong hindi ko ito iniintindi nang literal, at wala rin akong kilala na may ganitong pananaw. Gayunpaman, hindi nito ibig sabihin na wala ni isa sa kabuuan nito ang maaring intindihin nang literal, sa parehong paraan na karamihan sa mga ebanghelyo ay iniintindi natin ng literal, ngunit hindi bawat isang bersikulo; at kung hindi ay lahat tayo’y naglalakad nang putol ang mga kamay dahil nagkasala tayo sa pamamagitan ng mga ito. Gusto ko ring ipaalala sa inyo na sa loob ng aklat ng Pahayag, hindi lamang natin nakikita ang eksaktong mga buwan ay tinutukoy, kundi ang eksaktong araw din, at walang dahilan upang intindihin natin ito nang patalinghaga. Kung gayon, kailan magaganap ang pagdagit ayon sa nakikita ko sa kasulatan? Pagkatapos ng unang tatlo’t kalahating taon ng panahon ng kapighatian at bago ang simula ng matinding kapighatian, sa hudyat ng ikahuling pag-ihip ng trumpeta. Sa oras na iyan, titipunin ng Diyos ang Kanyang iglesya upang manatili kasama Niya sa kabuuan ng natitirang panahon ng matinding kapighatian.

Kung gayon, bilang buod, magsisimula ang panahon ng kapighatian sa pag-alis ng pitong selyo, susundan ng pitong trumpeta, at magaganap ang pagdagit sa pag-ihip ng huling trumpeta. Iyan ang mangyayari sa unang tatlo’t kalahating taon. Sa ikalawang tatlo’t kalahating taon magsisimula ang panahon ng matinding kapighatian, kung kailan ang pitong mangkok ng poot ng Diyos ay ibubuhos. Sa simula ng matinding kapighatian magsisimula ring angkinin ng antikristo na siya ay diyos, at naniniwala akong siya ang kasuklam-suklam na kalapastangang ililigaw ang marami.

Ang tanong ngayon, paano ito umaakma sa mas malawak na layunin ng Diyos? Sa Mga Taga-Roma 11:25, makikita natin na patitigasin ng Diyos ang mga puso ng bayan ng Israel upang buksan ang pinto para maligtas ang mga Hentil. Ang mga Hentil ang lahat nang hindi nagmula sa Israel.

Mga Taga-Roma 11:25 Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala. Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga Hentil na lalapit sa Diyos.

Nauna dito, sinasabi ng Salita ng Diyos na gagamit Siya ng isa pang bansa upang inggitin sila upang sila’y magbalik.

Mga Taga-Roma 10:19 Ito pa ang isa kong tanong: Hindi kaya nakaunawa ang bansang Israel? Noon pa man ay sinabi na ni Moises, “Gagamitin ko ang mga taong di man lamang isang bansa upang kayo’y inggitin, gagamitin ko ang isang bansang hangal upang kayo’y galitin.”

Sa ngayon, hindi naniniwala ang mga Hudyo sa kabuuan na si Hesus ang Mesias, ngunit kapag tinipon ng Diyos ang ang mga Hentil sa pagdagit at naiwan ang mga hindi naniniwalang Hudyo, maaaring ito ang pangyayaring gagamitin Niya upang ipakita na sila’y nagkamali at inggitin sila dahil naiwan sila. Mahalagang maintindihan ito, sapagkat ipinapahayag nito ang pagtupad ng Diyos sa Kanyang pangako na udyukin ang Israel na manumbalik sa Kanya, at na hindi Niya sila pakakawalan. Muli, habang iniisip natin kung ano ang itinuturo ng pagdagit sa atin ukol sa Diyos, ipinapakita nitong lubos ang Kanyang karakter at na Siya’y tapat sa Kanyang salita.

Kung gayon, tayo’y tumigil at papurihan Siya ngayon at pasalamatan Siya sa kung sino Siya. Pagkatapos ay ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral at hingan Siya ng tulong upang maunawaan natin ito. Hindi gusto ng Diyos na tayo’y malito at hindi maunawaan ang mga bagay na ito. Tunay nga, marami tayong hindi alam sa ngayon, ngunit marami rin ang maaari nating simulang malaman tungkol sa ating Panginoon at sa Kanyang plano sa pagtipon sa Kanyang bayan. At tandaan ninyo na binigyan tayo ni Hesus ng mga palatandaan na ating aabangan at karamihan dito ay maiintindihan natin nang literal.

Abangan ninyo ang patuloy pa nating pag-tatalakay sa kung anong mangyayari pagkatapos ng pagdagit at sisimulan nating pag-usapan ang literal na ikalawang pagdating ni Kristo kung kailan dudurugin Niya ang Kanyang mga kaaway at itataguyod Niya ang kanyang kaharian magpakailanman.

close

Enjoy this blog? Please spread the word :)