Tuwing pinag-uusapan natin ang pagka-Diyos ni Kristo, tuwiran nating ipinapatungkol kung si Hesus nga ba ay ganap na Diyos o hindi; pinag-uusapan natin ang pagka-banal ni Kristo. At ito ay isang paksa na mahalagang himayin sa ilang mga kadahilanan. Una, marami sa kapatiran ay susubukin ng mga nasa huwad na relihiyon katulad ng mga Saksi ni Jehova. Ikalawa, sa ating lipunan ngayon, marami ang nagnanais malaman kung anong relihiyon, at kung mayroon ngang, tunay na relihiyon, at ang paksang ito ang nasa kaibuturan ng usaping iyan. Ikatlo, maraming kabataang Kristyano ang nakakabasa ng ilang bagay sa Bibliya, katulad ng sa Mateo 8:20 kung saan tinawag ni Hesus ang kanyang sarili bilang Anak ng Tao, kung kaya’t nagkakaroon din sila ng mga katanungan tungkol sa Kanyang pagka-Diyos.

Mateo 8:20 Ngunit sumagot si Jesus, “May mga lungga ang mga asong-gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit wala man lamang matulugan o mapagpahingahan ang Anak ng Tao.”

Kung gayon, paano tayo tutugon sa ganitong mga katanungan upang sagutin ang tanong na “Si Hesus ba ay ganap na Diyos?” Masasagot ba ito ng Bibliya para sa atin? Halina’t magbabad tayo sa Salita ng Diyos at alamin natin!

Una, magsimula tayo sa tanong ukol sa Anak ng Tao dahil ito rin ay magbibigay sagot sa ilang mga pagtutol na ginagamit ng iba upang hindi tanggapin ang pagka-Diyos ni Kristo. Upang aralin ang pamagat na itong “Anak ng Tao,” kailangan nating balikan ang Lumang Tipan upang makita kung paano ito maaring intindihin ng mga Hudyo. Iiklian ko na lamang ito, ngunit sa Daniel 7:9-14, ibinibigay sa atin ang larawan ng silid ng trono ng Panginoon, at sa bersikulo ika-13, sinasabi na ang Anak ng Tao ay iniharap sa Nabubuhay Magpakailanpaman, na Siyang Diyos. At ang Anak ng Tao na ito ay binigyan ng pinakamataas na kapamahalaan, karangalan, at higit pa. Alam din natin na ang mga bagay na ito ay hindi ibinabahagi sa iba, tingnan ang Isaias 42:8. Samakatuwid, dahil si Hesus ay ganap na Diyos at iisa sila ng Diyos Ama, pantay silang nagbabahagian sa lahat ng bagay. Kung si Hesus ay hindi ganap na Diyos, hindi Siya babahagian ng Ama ng Kanyang karangalan. Kung kaya, noong tinukoy ni Hesus ang sarili Niya bilang Anak ng Tao, habang nalalaman Niya ang nakasulat sa Daniel 7:9-14, ang tunay Niyang gustong iparating ukol sa Kaniyang sarili ay mas malawak kaysa sa una nating maiisip. Alam rin ito ng mga Hudyo, kung kaya’t gusto nila Siyang ipapatay dahil ipinaparating Niya na Siya ay Diyos.

John 10:33 Sumagot ang mga pinuno ng mga Judio, “Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos! Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagama’t tao ka lamang.”

Dagdag pa, sa ilang mga talata, nakikita natin ang mga taong tulad ng minamahal na alagad na si Juan at ang Apostol Pablo na tuwirang nililinaw na si Hesus ay ganap na Diyos. Sa Juan 1:1, ipinapakita ni Juan na ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. At sa Juan 1:14, ipinapakita ni Juan na ang Salita ay naging tao at nanirahan sa piling nila. Ngayon ang mga Saksi ni Jehova ay susubuking makipagtalo na ang sinasabi ng Juan 1:1 ay “Siya ay isang diyos.” Ngunit, wala silang sinaunang kasulatan na magpapakita na mali ang Griyegong manuskrito na ginagamit natin sa pagsasalin at na ang salitang “ay” ay dapat isalin bilang “isa,” o na ito’y dapat ngang maisalin sa ibang paraan.  Ikalawa, alam natin na nilayon ng mga Hudyo na patayin si Hesus dahil nagpapaka-Diyos Siya. Kung kaya, mayroon tayong kapwa makasaysayang kasulatan at reaksyon ng mga Hudyo kay Hesus, na nagpapakita na ang Bibliya, ang mga disipulo, at si Hesus mismo, ay naniwala at nagturo na Siya ay Diyos. Sumulat din si Pablo ukol sa kanyang pagka-Diyos, at alalahanin nating si Pablo ay isang iskeptiko bago nang kanyang kumbersyon, kung kaya’t ang kanyang mga sinulat ay isa sa mga pinakamabigat na pagpapatibay sa pagka-Diyos ni Kristo at sa iba pang paksa sa pananampalataya. Sa sulat ni Pablo, 

Mga Taga-Colosas 1:15-19 Si Cristo ang larawan ng Diyos na di-nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espirituwal na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya. Siya ang una sa lahat, at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesya na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay, upang siya’y maging pangunahin sa lahat. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa Anak,

Narito sinasabi ni Apostol Pablo sa bersikulo ika-15 na si Hesus ang mismong larawan ng Diyos. Sinasabi rin niya sa bersikulo ika-16 na sa pamamagitan ni Hesus nilikha ang lahat, kahit ang mga bagay na nasa langit. At sa bersikulo ika-19, sinasabi ni Pablo na ang buong kalikasan ng Diyos ay nasa Kanya. Nararapat lamang na wala tayong pagdududa sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa pagka-Diyos ni Hesu-Kristo.

Ikahuli, sa kabuuan ng aklat ni Juan, mayroon tayong tinatawag na “Pitong Pahayag ng ‘Ako Ay,’” kung saan ginamit ni Hesus ang mga pahayag na alam ng mga Hudyong nagpapatungkol lamang sa Diyos at hindi ginagamit upang tumukoy nang kahit sino pang iba. Tinukoy ni Hesus ang sarili Niya bilang Tinapay na Nagbibigay-Buhay; tingnan ang Juan 6:35, 48, 57. Tinukoy ni Hesus ang sarili Niya bilang Ilaw ng Sanlibutan; tingnan ang Juan 8:12, 9:5. Tinukoy rin Niya ang Kanyang sarili bilang Ang Pintuan; tingnan ang Juan 10:7, 9. Tinukoy Niya ang sarili bilang Ang Muling Pagkabuhay; tingnan ang Juan 11:25. Sinabi Niya na Siya Ang Daan ng Buhay; tingnan ang Juan 14:6. At panghuli, sinabi Niya na Siya ang Tunay na Puno ng Ubas; tingnan ang Juan 15:1. Muli, alam ng mga Hudyo na ang lahat ng pagpapatungkol na ito ay ginagamit lamang upang tukuyin ang Diyos, kaya’t sinabi nilang nagpapaka-Diyos si Hesus.

Ayon sa Salita ng Diyos, si Hesus at ang Ama ay iisa, Siya ay ganap na Diyos, at kahit ang mga Hudyo ay naniwala na ito ang itinuturo ni Hesus at ng kanyang mga disipulo. Bilang mga anak ng Diyos, ibig sabihin nito’y si Hesus ang ating Hari, ating Panginoon at naglilingkod tayo sa Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon. Tunay na wala nang tataas pa sa Kanyang Ngalan. Mamumuno Siya magpakailanman, at bilang Kanyang mga anak, tayo’y makararating sa Kanyang kahariang walang hanggan. Ang sinumang nagtuturo pasalungat sa pagka-Diyos ni Hesu-Kristo ay ginagawa ito nang salungat sa Salita ng Diyos, at sa gayo’y nagtuturo ng huwad na ebanghelyo. At ang mga nagtuturo ng huwad na ebanghelyo ay nararapat na pabulaanan. Bilang Kanyang iglesya, maaari tayong magkaroon ng ganap na pagtitiwala na si Hesus at ang Ama ay iisa, at Siya mismo’y ganap na Diyos. 

Mga Taga-Filipos 2:9 At dahil dito, siya’y lubusang itinaas ng Diyos, at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan.

Aking dasal na nakatulong ito sa inyo, at abangan ninyo ang mga susunod pang artikulo, kasama na ang dagdag patungkol kay Kristo, na aming pinaplanong ilabas kada Sabado habang patuloy pa nating hihimayin ang paksang ito at sabay-sabay tayong lalago sa pananampalataya. Kung mayroon kayong mga katanungan, pumunta lamang sa Contact page, at ipadala ito sa amin. Nais naming ipanalangin kayo at sagutin ang inyong mga tanong upang mapagtibay kayo sa pananampalataya. Maraming salamat muli, at panalangin naming ibahagi ninyo ito sa iba pa upang matulungan din sila sa paglago. Sa Diyos ang papuri!

close

Enjoy this blog? Please spread the word :)