Inako ba talaga ng sakripisyo ni Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan bilang Kanyang mga anak? Wala bang naiwan na kailangan pa nating gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? At paano naman ang mga relihiyon na nagsasabing may kailangan pa tayong gawin? Magbabad tayo sa salita ng Diyos upang alamin ang mga sagot at lumago sa pananampalataya kay Hesu-Kristo.

Sa Mga Taga-Roma 3:23, nililinaw ni Apostol Pablo na ang bawat isang tao ay nagkasala at hindi nakaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mula pa nang nagkasala ang tao na ipinahayag sa Genesis 3, ang buong sangkatauhan ay pinaratangan ng kasalanan, at maliban sa pananampalataya kay Hesus, nananatiling sira ang ugnayan ng sangkatauhan sa Diyos. Sa Mga Taga-Roma 3:10, sinasabing “walang matuwid, wala kahit isa.” Sa Mga Taga-Roma 6:23, ipinapakita ni Apostol Pablo na kamatayan ang kabarayan ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kung gayon, sino ang nakay Kristo Hesus? Ito ay ang mga nagsisisi ayon sa turo ni Hesus sa Marcos 1:15 at naniniwala sa ebanghelyo, na siyang si Hesus, ang Kanyang mga gawa at ang Kanyang mga katuruan. Sa madaling salita, kailangan nating magsisi at manampalataya sa lahat ng ginawa ni Kristo at sa kung sino Siya. Marami ang gumagamit ng Mga Taga-Roma 10:12-13 para rito, at mahalagang pansinin sa talatang ito na ang mga tumatawag sa ngalan Niya ay tumatawag sa ngalan ng Panginoon, at sa gayo’y tinatawag Siyang Panginoon.

Mga Taga-Roma 10:12-13 Kaya’t walang pagkakaiba ang katayuan ng Judio at ng Hentil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya’y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa kanya, dahil sinasabi sa kasulatan, “Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon.”

Ang tawagin Siyang Panginoon ay nangangahulugan na inaamin natin na ang paraan ng ating pamumuhay ay nasa kasalanan at pagsalungat sa Diyos, at na nagpapasakop tayo ngayon sa Kanya bilang Panginoon ng ating buhay. Ibig sabihin ay hindi na tayo magnanais na mamuhay sa paraang gusto natin o upang makamtan ang ating mga hangarin, kundi tayo’y mamumuhay para sa Kanya.

Mga Taga-Roma 6:1-4 | Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang-loob ng Diyos? Hinding-hindi! Tayo’y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Samakatuwid, tayo’y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Cristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay.

Sa madaling salita, hindi maliligtas at dadalhin sa Kanyang walang hanggang Kaharian ang buong sanlibutan, kundi ang mga tunay na nagsisi lamang, at ang kanilang mga buhay ang magpapakita na sila’y tunay ngang nasa Kanya, na nagkaroon ng tunay na pagbabago sa kanilang mga puso. Malinaw sa mga turo ni Hesus na may dalawang grupo ng tao sa mundong ito, iyong mga sa Kanya at iyong mga hindi. Sa mga sa Kanya, tutuloy sila sa Kanyang walang hanggang kaharian, at sa mga hindi sa Kanya sa panahon ng paghuhukom, tutuloy sila sa walang hanggang kaparusahan — at ito ang dapat pumukaw sa ating mga puso.

Mateo 25:46 Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.”

Ngayon, dadalhin tayo nito sa paksa kung paano mismo tayo naliligtas. Kapag inamin natin ang ating kasalanan, nagsisi at lumapit kay Kristo bilang Panginoon, at naniwala sa Kanya, may sagradong bagay na nangyayari. Sa panahong iyon, ibinibigay sa atin ang Kanyang katuwiran, at ang ating kasalanan ay ipinapatong sa Kanya na siyang binayaran Niya sa krus.

Mga Taga-Roma 3:21-25 Ngunit ngayo’y nahayag na kung paano pinapawalang-sala ng Diyos ang tao. Hindi ito sa pamamagitan ng Kautusan; ang Kautusan at ang mga Propeta mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Pinapawalang-sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Jesu-Cristo, sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa kanya, maging Judio man o Hentil. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang-loob, sila ay pinawalang-sala na niya sa pamamagitan ni Cristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog, upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya’y matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. 

Kita ninyo, pinawalang-sala ng Diyos ang lahat ng lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng Kanyang Anak na si Hesu-Kristo. Kamangha-manghang pag-ibig ang ipinamalas Niya sa lahat ng naging anak Niya. Ginawa ng Diyos ang bagay na hindi natin kayang gawin para sa ating sarili dahil sa labis na bigat ng ating kasalanan, na hindi natin kayang bayaran. Tingnan ninyo ngayon kung gaano kaganda ito. Kapag tinalikuran natin ang ating kasalanan at lumapit tayo sa Kanya, binibigyan tayo ng Kanyang katuwiran, na nagpapatawad sa lahat ng ating kasalanan, sa nakaraan, kasalukuyan at sa hinaharap. Samahan ninyo akong tingnan ang mga talatang ito:

Mga Taga-Colosas 2:13-14 | Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Cristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at 14pinawalang-bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus.

Pinawalang-bisa niya ang ating utang sa krus upang wala na tayong kailangang bayaran ni isang patak para sa ating mga kasalanan; ang Diyos natin ay mahabagin at mabuti!

Mga Hebreo 10:14-18 Samakatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga pinaging-banal ng Diyos. Ang Espiritu Santo’y nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Sinabi niya, “Ganito ang gagawin kong kasunduan sa kanila pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon: Itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos, at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip.” Pagkatapos ay sinabi pa niya, “Kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan.” Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan.

At sa inyong nabasa sa itaas, sa pamamamagitan ng isang paghahandog, na Kanyang Anak, ginawa nya tayong ganap, at sa bersikulo ika-17, sinasabi ng Kanyang salita na hindi na Niya aalalahanin ang ating mga kasalanan. Wala na Siyang aalalahanin, wala ni isa. Sadyang kahanga-hanga! Kapag iniisip ko ang lahat ng mga pagkakasalang nagawa ko, at pagkatapos ay makikita ko na ang Diyos, mula sa Kanyang mahabaging pag-ibig, ay ipinadala ang Kanyang Anak upang mamatay para sa aking mga kasalanan, hindi ko mapigilang mapasigaw at magsabi ng pasasalamat sa Diyos!

Pansinin niyo rin, na sinasabi sa itaas sa bersikulo ika-18, na wala nang naiwan na kailangan pang gawin. Ngayon, dito maraming nagkakamali. Binabasa nila ang mga talata gaya ng Santiago 2:14 at iisiping may kailangan pa silang gawin upang lalong makamtan ang Kanyang kabutihan o upang mapatawad sa mga magiging kasalanan sa hinaharap. Gayunpaman, si Santiago ay sumusulat sa mga Kristyano na. Kung kaya, ang sinasabi ni Santiago ay, kung tayo’y talagang nasa pananampalataya, ay mamumuhay tayo nang sang-ayon dito. Ito rin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Mga Taga-Roma 6:1-2,

Mga Taga-Roma 6:1-2 Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang-loob ng Diyos? Hinding-hindi! Tayo’y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? 

Para sa mga nakay Hesu-Kristo, para sa mga umiibig sa Kanya bilang Panginoon, gugustuhin nating tumakbo palayo sa ating kasalanan at mamuhay para sa Kanya. Gaya ng sinabi ni Hesus, dapat tayong mamunga nang nagpapakitang tumalikod na tayo sa ating kasalanan.

Mateo 3:8 Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo’y talagang nagsisisi na.

Gayunpaman, habang alam natin na pinatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan, ang ating mga gawa bilang Kanyang mga anak ay ginagawa natin ng dahil sa pag-ibig, mula sa puso, upang palugurin ang ating Panginoon, hindi upang makamtan ang biyaya o mapatawad ang ating mga kasalanan. Ang ating mga kasalanan ay ganap nang pinatawad kay Kristo. Basahin mo ulit ang Mga Taga-Colosas 2:13-14 at Mga Hebreo 10:14-18.

Kung gayon, bilang mga anak ng Diyos, maaari nating matiyak na ang lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesu-Kristo at na wala nang kailangan pang gawin para sa mga ito, at wala na ring ibang paraan upang maligtas maliban sa sakripisyo ni Kristo. Dahil nakatitiyak tayo sa mga bagay na ito, maari tayong humayo at mabuhay para kay Kristo Hesus. At kung tayo’y magkamali at mahulog sa kasalanan, maaari tayong magsisi, tumayong muli at magpuri sa Panginoon sa pagpapatawad Niya sa atin.

Sa mga susunod na linggo, magsusulat ako ng higit pa tungkol dito. At kung mayroon pa kayong mga tanong, pakipadala ang mga ito sa akin. Ngunit gusto kong malaman ninyo, na tayo’y may mahabaging Diyos, na kung tayo’y lalapit sa Kanya at maniniwala kay Hesu-Kristo bilang ating Panginoon, ay binayaran na Niyang lahat ng ating mga kasalanan sa krus, upang tayong mamuhay nang kalugod-lugod sa Kanya, at para rito’y binibigay sa Kanya ang lahat ng papuri!

close

Enjoy this blog? Please spread the word :)