Ang Pagdurog sa Kanyang mga Kaaway

Ang Pagdurog sa Kanyang mga Kaaway

Sinasabi sa atin ng kasulatan na sa kasalukuyan, nakaupo si Kristo sa kanang kamay ng Ama, naghihintay hanggang sa dumating ang araw kung kailan ang Kanyang mga kaaway ay magiging tungtungan ng Kanyang mga paa. Mga Hebreo 10:12-13 Nguni’t siya, nang...
Ang Pagdagit sa Kanyang Iglesya

Ang Pagdagit sa Kanyang Iglesya

Sa aking nakaraang artikulo, binanggit ko na sa kalagitnaan ng pitong taong panahon ng kapighatian, sa mismong pagsisimula ng matinding kapighatian, dito makikita si Kristo sa pagdagit (rapture) sa Kanyang iglesya. Gayundin, katulad ng nabanggit ko sa nakaraang...
Sabik na Nag-aabang sa Kanyang Pagbabalik

Sabik na Nag-aabang sa Kanyang Pagbabalik

Sa huling artikulo, kinilala nating nililinaw ng Salita ng Diyos na babalik muli si Kristo. Sa artikulong ito, gusto kong himayin natin kung paano tayo binigyan ng Diyos ng mga aabangang bagay na mangangahulugan at magtuturo sa Kanyang pagbabalik, at kung paano tayo...
Ang Pagbabalik ni Kristo

Ang Pagbabalik ni Kristo

Ilan sa atin ang nag-aabang bilang mga anak ng Diyos sa pagbabalik ni Kristo? Walang duda, malawak ang paksang iyan, kaya aabisuhan ko ang mga nagnanais pang lumalim ang kaalaman ukol sa muling pagdating ni Kristo, ang muling pagkabuhay ng mga mananampalataya, ang at...
Pamumuhay na Sumasalamin sa ating Pananampalataya

Pamumuhay na Sumasalamin sa ating Pananampalataya

Sa aking nakaraang artikulo, inilathala ko “Ang Muling Pagkabuhay ni Kristo”, at saglit kong tinalakay kung paano bilang mga anak ng Diyos na nalalamang nabuhay na si Kristo, ay dapat mabago nito kung paano tayo namumuhay sa mundong ito. Udyukin dapat tayo nito na...
close

Enjoy this blog? Please spread the word :)