Mga Artikulo sa Tagalog

Categories

Ang Pagbabalik ni Kristo

Ang Pagbabalik ni Kristo

Ilan sa atin ang nag-aabang bilang mga anak ng Diyos sa pagbabalik ni Kristo? Walang duda, malawak ang paksang iyan, kaya aabisuhan ko ang mga nagnanais pang lumalim ang kaalaman ukol sa muling pagdating ni Kristo, ang muling pagkabuhay ng mga mananampalataya, ang at...

Pamumuhay na Sumasalamin sa ating Pananampalataya

Pamumuhay na Sumasalamin sa ating Pananampalataya

Sa aking nakaraang artikulo, inilathala ko “Ang Muling Pagkabuhay ni Kristo”, at saglit kong tinalakay kung paano bilang mga anak ng Diyos na nalalamang nabuhay na si Kristo, ay dapat mabago nito kung paano tayo namumuhay sa mundong ito. Udyukin dapat tayo nito na...

Ang Muling Pagkabuhay ni Kristo

Ang Muling Pagkabuhay ni Kristo

Bilang mga anak ng Diyos, mahalagang malaman natin na binigyan tayo ng Diyos ng katibayan para sa ating pananampalataya upang malaman natin na totoo ang ating pananampalataya kay Kristo. At ang paraan kung saan binigyan Niya tayo ng katibayan ay sa pamamagitan ng...

Ang Pagtubos ni Kristo

Ang Pagtubos ni Kristo

Inako ba talaga ng sakripisyo ni Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan bilang Kanyang mga anak? Wala bang naiwan na kailangan pa nating gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? At paano naman ang mga relihiyon na nagsasabing may kailangan pa tayong gawin?...

Ang Pagka-Diyos ni Kristo

Ang Pagka-Diyos ni Kristo

Tuwing pinag-uusapan natin ang pagka-Diyos ni Kristo, tuwiran nating ipinapatungkol kung si Hesus nga ba ay ganap na Diyos o hindi; pinag-uusapan natin ang pagka-banal ni Kristo. At ito ay isang paksa na mahalagang himayin sa ilang mga kadahilanan. Una, marami sa...

Contact

If you would like to reach out to us, please send us an email using our contact form by clicking the button below

or by going to the contact us tab at the top of the page.